gr gr Ελληνικά en en English
f S
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ενημέρωση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση 1 (μίας) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «A Value Chain Analysis of Tobacco in Greece (1949-1981)»

12-02-2021 17:25

ΘΕΣΗ
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μια θέση έκτακτου προσωπικού, συγκεκριμένα μεταδιδακτορικού ερευνητή, που θα απασχοληθεί στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ μέσω σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος «A Value Chain Analysis of Tobacco in Greece (1949- 1981)» περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ( https://www.ims.forth.gr/el/project/view?id=207 ). Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος, ο μεταδιδακτορικός ερευνητής οφείλει να γράψει ένα άρθρο για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές και να ετοιμάσει μια εισήγηση για συνέδριο. Επιπλέον θα πρέπει να συμμετάσχει σε δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος προς το ευρύ κοινό (συμπεριλαμβανόμενες τη σύνταξη κειμένων και την οργάνωση ενός συνεδρίου), στη συγκέντρωση και την κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, και να συμβάλει στην εν γένει υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος.
Το θέμα της έρευνας του μεταδιδακτορικού ερευνητή θα προταθεί από τον υποψήφιο με μια σύντομη ερευνητική πρόταση που θα υποβάλει με την αίτηση. Αφού προσληφθεί ο ερευνητής, ενδέχεται να υπάρξουν μετατροπές στην προτεινόμενη έρευνα με βάση τις ανάγκες του προγράμματος. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θεματικό πεδίο της μεταβολής του καπνικού κλάδου στην μεταπολεμική Ελλάδα (1949-1981), σε όσον αφορά την αγροτική παραγωγή και βιομηχανική επεξεργασία του καπνού στην Ελλάδα. Επίσης ενδιαφέρει η εξέλιξη της βιομηχανίας του τσιγάρου στις χώρες όπου εξαγόταν ο ελληνικός καπνός. Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται με αυτήν, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο ΙΤΕ και στο επιλεγέν προσωπικό.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Υπεύθυνο της Πράξης.

 

ΑΜΟΙΒΗ 
Η αμοιβή θα είναι 1.487 ευρώ μεικτά μηνιαίως.

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης είναι 19 μήνες, με δυνατότητα παράτασής της εφόσον υπάρξει παράταση και του προγράμματος. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης με το ΙΤΕ είναι ο Ιούνιος του 2021.

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Ως τόπος απασχόλησης ορίζεται το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο. Η εργασία μπορεί να περιλαμβάνει και μετακινήσεις για συμμετοχή σε συνέδρια και workshops αλλά και για αρχειακή έρευνα. Λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19, προβλέπεται το ενδεχόμενο τηλεργασίας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00 (Ελλάδας) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις apply[at]ims.forth.gr και juancz[at]protonmail.com υπ' όψιν Juan Carmona Zaba και Γεωργίας Παπαδάκη.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση … ». Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωσή της ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Γεωργία Παπαδάκη (2831056627) ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info[at]ims.forth.gr. Για ειδικότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Juan Carmona Zabala στην ηλεκτρονική διεύθυνση juancz[at]protonmail.com

 

Προθεσμία: 19 Μαρτίου 2021

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ims.forth.gr/el/news-item/view?id=1029


NewsletterΗ Δράση Αναβάθμιση και Ανανέωση του ιστοχώρου της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών 2016