gr gr Ελληνικά en en English
f S
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Ενημέρωση

Πλήρωση μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος GHOST: Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvellous, and the Strange in Ottoman Mentalities

06-07-2020 12:59

Πρόσκληση για την πλήρωση μίας θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος GHOST: Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvellous, and the Strange in Ottoman Mentalities, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και διευθύνεται από τον Δρ. Μαρίνο Σαρηγιάννη. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει διδακτορική διατριβή στην οθωμανική ιστορία ή φιλολογία, και να έχουν αναπτύξει ερευνητικό ενδιαφέρον για την ιστορία των απόκρυφων επιστημών (αστρολογία, μαγεία, αλχημεία, κ.ο.κ.) κατά την οθωμανική περίοδο. Η θέση θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2020, εκτός αν συμφωνηθεί αλλιώς, και τα καθήκοντα του/της ερευνητή/τριας θα περιλαμβάνουν τη συγγραφή μονογραφίας και άρθρων και τη συνδρομή στη διαχείριση του προγράμματος. Ο/η ερευνητής/τρια θα συμμετέχει σε μια ομάδα που θα εξετάζει διάφορες πλευρές των οθωμανικών απόκρυφων και φυσικών επιστημών, της οθωμανικής φιλοσοφίας και θεολογίας, καθώς και οθωμανικές πεποιθήσεις για τη φύση, τα παραφυσικά και τα υπερφυσικά φαινόμενα. Θα έχει έδρα το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο και θα αμείβεται με μηνιαίο καθαρό μισθό περ. 1500 Ευρώ (συν ασφαλιστικά τέλη κλπ.) ανάλογα με την προσωπική του/της κατάσταση. Επιπλέον προβλέπονται κονδύλια για ερευνητικές αποστολές και συμμετοχή σε συνέδρια του εξωτερικού. Η διάρκεια της θέσης θα είναι 24 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους.

Ο/Η ερευνητής/τρια θα εκπονήσει πρωτογενή έρευνα σχετικά με οθωμανικές αντιλήψεις για τα φυσικά φαινόμενα και τον αποκρυφισμό πριν από την περίοδο του Τανζιμάτ, εστιάζοντας σε ένα επιμέρους ζήτημα το οποίο θα προσδιοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του/της (π.χ., χρήσεις και θεωρία της μαγείας, πραγματείες περί προγνώσεων, αστρολογίας ή αλχημείας, απόψεις για τη φύση και τους φυσικούς νόμους σε οθωμανικά επιστημονικά έργα, κ.ο.κ.), συνεισφέροντας στο τέλος μια μονογραφία, καθώς και ένα τουλάχιστον άρθρο στα αγγλικά και/ή στα γαλλικά. Θα πρέπει επίσης να εντοπίσει και να μελετήσει αδημοσίευτα χειρόγραφα στα οθωμανικά τουρκικά. Τέλος, θα βοηθήσει στη διαχείριση του προγράμματος, στην οργάνωση ενός συμποσίου και την προετοιμασία της έκδοσης των πρακτικών του.

Απαραίτητα προσόντα:
1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία με ειδίκευση στην Οθωμανική Ιστορία ή Φιλολογία ή παρόμοιο αντικείμενο, κατά προτίμηση με έμφαση στην πολιτισμική και διανοητική ιστορία· το δίπλωμα πρέπει να έχει αποκτηθεί τα τελευταία τρία χρόνια.
2. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή εμπειρία σε αρχειακή έρευνα, με έμφαση στη μελέτη χειρογράφων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση των Τουρκικών και των Αγγλικών, ενώ επιθυμητή είναι και η γνώση άλλων γλωσσών (Γαλλικά, Γερμανικά).
3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και/ή διεθνή συνέδρια.
4. Εμπειρία σε οθωμανικά χειρόγραφα και πολύ καλή γνώση οθωμανικής παλαιογραφίας.
Επιθυμητή και η γνώση άλλων ανατολικών γλωσσών (αραβικά, περσικά). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν αποδεδειγμένα να γράψουν με ευχέρεια στα αγγλικά.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, συνοδευτική επιστολή με ερευνητική πρόταση, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με λεπτομέρειες επικοινωνίας και τα ονόματα δύο (2) ερευνητών/καθηγητών (πλήρη στοιχεία και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), από τους οποίους θα ζητηθούν συστατικές επιστολές, καθώς και τη διδακτορική τους διατριβή μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 16:00 (Ελλάδας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση apply[at]ims.forth.gr με κοινοποίηση στο sariyannis[at]ims.forth.gr.

Αξιολόγηση Αιτήσεων

  • Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη βάσει των προσόντων των υποψηφίων και των αναγκών του ερευνητικού προγράμματος ‘GHOST’.
  • Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το ΙΜΣ/ΙΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη άφιξη της επιστολής.
  • Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί.
  • Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν από τριμελή επιτροπή θα ειδοποιηθούν κατ΄ ιδίαν για την αρχική αποδοχή της αίτησής τους και θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (ή επικυρωμένα αντίγραφά τους). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν συμφωνούν με τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ο ενδιαφερόμενος αποκλείεται.
  • Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr).
  • Μετά από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ και δικαίωμα πρόσβασης, για το ίδιο χρονικό διάστημα, (α) στους φακέλους υποψηφιότητας και στον πίνακα αξιολόγησης/κατάταξης των υποψηφίων και (β) στο πρακτικό της αξιολόγησης. H πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνυποψηφίων περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη της συγκεκριμένης/ των συγκεκριμένων προς πλήρωση θέσης/θέσεων. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/ και στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα, το ΙΤΕ θα ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, Ρέθυμνο, Κρήτη.
  • Σε περίπτωση που απαιτηθεί αναγνώριση τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τον ΔΟΑΤΑΠ, η έναρξη της σύμβασης θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.
  • Το ΙΤΕ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ). Το ΙΤΕ προβαίνει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών, τα οποία γνωστοποιούν, υποβάλουν ή/και καταθέτουν οι υποψήφιοι. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς της συγκεκριμένης/ παρούσας προκήρυξης. Τα εν λόγω δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο. Το ΙΤΕ τηρεί τα ως άνω δεδομένα μέχρι την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης, με την επιφύλαξη της τήρησης που επιβάλλεται από τον νόμο ή για σκοπούς άσκησης, θεμελίωσης ή υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την περαιτέρω ενημέρωσή τους και για την άσκηση των δικαιωμάτων τους μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΙΤΕ στο dpo[at]admin.forth.gr. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την υποψηφιότητα και τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή το ΙΤΕ καταστρέφει τα κατατεθειμένα έγγραφα ή/και δικαιολογητικά και προβαίνει στη διαγραφή των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Επικοινωνία
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποψηφιότητας και επιλογής οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του ΙΜΣ (gaia[at]ims.forth.gr), τηλ. (+30) 28311.06003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και το πλαίσιο της έρευνας, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δρ. Μαρίνο Σαρηγιάννη, τηλ.: (+30) 28311.06009, Email: sariyannis[at]ims.forth.gr

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ims.forth.gr/el/news-item/view?id=895


NewsletterΗ Δράση Αναβάθμιση και Ανανέωση του ιστοχώρου της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης Επιστημονικών Εταιρειών 2016